Stichting Oktober 44
 • Oktober 44

  Een aanslag van een verzetgroep bleek voor de bezetter aanleiding tot een vreselijke
  vergeldingsactie...

  Ongeveer 110 huizen werden in brand gestoken...

 • Oktober 44

  Putten was in oktober 1944 het toneel van de ergste wraakactie die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben begaan.

  Vrouwen gingen de hongerwinter in zonder man.

 • Oktober 44

  Een echte, georganiseerde illegaliteit was er niet in Putten in de eerste jaren van de oorlog.

  Pas in 1944 kwamen enkele groepen tot stand.

De doelstelling van Stichting Oktober 44

 • De stichting heeft ten doel: Het levend houden voor het nageslacht van de geschiedenis van de gebeurtenissen in Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op 1 en 2 oktober 1944 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het verzamelen van gegevens en documentatiemateriaal met betrekking tot de in lid 1 bedoelde gebeurtenissen en het bewaren daarvan.
  • het verstrekken van informatie over de in lid 1 bedoelde gebeurtenissen.
  • het instellen of doen instellen van onderzoeken en nasporingen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde gebeurtenissen of onderdelen daarvan.
  • het leggen van contacten met overheidsinstanties, kerkbesturen, instellingen,verenigingen dan wel personen in plaatsen in Europa waar personen zijn omgekomen of begraven, die tijdens de razzia van 1944 werden weggevoerd.
  • het leggen of onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen, verenigingen of personen in plaatsen in Europa waartegen door de bezetter gelijksoortige represaillemaatregelen werden genomen als tegen de gemeente Putten.
  • het onderhouden van contacten met nabestaanden van hen, die ten gevolge van verzetshandelingen, danwel tengevolge van wegvoering op 2 oktober 1944 zijn omgekomen.
  • het onderhouden van contacten met hen, die uit concentratiekampen, dan/wel uit gevangenissen zijn teruggekeerd.
  • het onderhouden van contacten met personen of groepen van personen, dan wel instanties, die hebben meegewerkt aan de bevrijding van ons land, in het bijzonder van Putten.
  • de in lid 1 en 2 bedoelde activiteiten wil de stichting verwezenlijken in een geest van verzoening, overeenkomstig de Heilige Schrift.

De Stichting Oktober 44 staat ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harderwijk onder nr S.035410

Stichting Oktober 44, Midden Engweg 1, 3882 TS Putten